Was heißt »Ge­fühl« auf Ungarisch?

Das Substantiv »Ge­fühl« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Ungarisch übersetzen:

 • érzés

Deutsch/Ungarische Beispielübersetzungen

Ich glaubte immer meinem Gefühl und ich habe immer alles nach diesem Gefühl getan.

Mindig hittem a megérzéseimnek, és mindig mindent ez az érzés szerint cselekedtem.

Manchmal kann ich es nicht vermeiden, Gefühle zu zeigen.

Néha nem tudom elkerülni, hogy érzelmeimet kimutassam.

Zeige deine Gefühle nicht.

Ne mutasd az érzéseidet!

Ne mutasd ki az érzéseid!

Ne tárd fel az érzéseid.

Spiel nicht mit seinen Gefühlen.

Ne játssz az érzéseivel.

Ich kann seine Gefühle nicht verstehen.

Nem tudom megérteni az érzéseit.

Er scheint sich meiner Gefühle bewusst zu sein.

Úgy tűnik, ismeri az érzéseimet.

Ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird.

Úgy érzem, hogy valami szörnyűség fog történni.

Az az érzésem, hogy valami szörnyűség fog történni.

Olyan érzésem van, hogy valami szörnyűség fog történni.

Úgy érzem, hogy valami szörnyű dolog fog történni.

Ich kenne das Gefühl.

Ismerem az érzést.

Ich koche gern nach Gefühl, hauptsächlich, weil ich keine Lust darauf habe, meine Messbecher immer wieder zu spülen.

Szeretek érzésre főzni, főleg azért, mert nincs kedvem a mérőpoharat újra és újra elmosni.

Ich habe das Gefühl, dass uns jemand beobachtet.

Az az érzésem, hogy figyel minket valaki.

Er hat nicht die Angewohnheit, seine Gefühle zu zeigen.

Nem szokása kimutatni az érzelmeit.

Ich pflege meine Gefühle nicht zu zeigen.

Nem szoktam az érzéseimet kimutatni.

Ich habe ein komisches Gefühl.

Furcsa érzésem van.

Ich habe das Gefühl, Sie versuchen, mich auszunutzen.

Az az érzésem, hogy Ön ki akar használni engem.

Er verbarg seine Gefühle und gab vor, enthusiastisch zu sein.

Elrejtette az érzéseit, és lelkesedést színlelt.

Ich habe so ein Gefühl, dass wir gewinnen könnten.

Van egy olyan érzésem, hogy nyerhetnénk.

Ich habe das Gefühl, dass Tom mich nur benutzt.

Az az érzésem, hogy Tom csak kihasznál engem.

Ich habe noch immer gemischte Gefühle diesbezüglich.

Még mindig vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban.

Tom spricht nie über seine Gefühle.

Tom soha nem beszél az érzelmeiről.

Ihre Gefühle sind sehr stark und sie neigen dazu, eifersüchtig zu sein.

Nagyon erős a gyanúja, és hajlamos a féltékenységre.

Ich werde nie das Gefühl vergessen, das mich durchdrang, als der Einbrecher mit einer Pistole auf mich zielte.

Soha nem felejtem el azt az érzést, ami akkor fogott el, amikor a betörő rám fogta a pisztolyt.

Soha nem felejtem el az érzést, ami átfutott rajtam, amikor egy pisztollyal célzott rám a betörő.

Hier nun, in diesem Moment und an dieser Stelle, endet meine Reise. An die Stelle der Erwartung dieses Moments tritt ein Gefühl der Leere.

És itt, ezen a helyen és ebben az időben ér véget az utam. A várakozás helyett az üresség érzése lesz úrrá rajtam.

Er versteckte seine Gefühle und tat so, als sei er enthusiastisch.

Elrejtette az érzéseit és eljátszotta, hogy lelkes.

Ich kann meine Gefühle nicht länger verbergen.

Nem tudom tovább visszafojtani az érzéseimet.

Warum spielst du mit meinen Gefühlen?

Miért játszol az érzéseimmel?

Angst und Liebe sind die einzigen Gefühle, die unsere Herzen schneller schlagen lassen.

Csak a félelem és a szerelem az az érzelem, amitől gyorsabban kezd el verni a szívünk.

Nur das menschliche Gesicht kann Gefühle ausdrücken.

Csak az emberi arc képes érzelmeket kifejezni.

Seine Gefühle wurden nicht erwidert.

Az érzelmei nem voltak kölcsönösek.

Az érzelmei viszonzatlanok maradtak.

Er hat kein menschliches Gefühl.

Nincsenek emberi érzései.

Jetzt haben Sie meine Gefühle verletzt.

Most belegázolt az érzéseimbe.

Das Gefühl werde ich nie vergessen.

Azt az érzést soha nem fogom elfelejteni.

Tom gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.

Tomi biztonságérzetet nyújt nekem.

Tom wollte Marias Gefühle nicht verletzen.

Tomi nem akarta megsérteni Mari érzéseit.

Sie wollte seine Gefühle nicht verletzen.

Nem akart belegázolni az érzéseibe.

Nem akarta az érzéseit megbántani.

Nem akart az érzéseibe belegyalogolni.

Einen Schönheitspreis gewinnt der Satz meinem Gefühl nach nicht.

Érzésem szerint a mondat nem nyerne szépségversenyt.

Tom konnte nicht das Gefühl loswerden, dass etwas falsch war.

Tomit nem hagyta nyugodni a dolog, hogy valami nincs rendben.

Ich habe das Gefühl, dass du mir immer ein guter Freund bist, und ich bin froh, dich zu kennen.

Mindig az volt az érzésem, hogy egy jó barátom vagy, és örülök neki, hogy ismerlek.

Zumindest weißt du jetzt, was das für ein Gefühl ist!

Legalább most te is megtudtad, milyen érzés!

Ich kann dir nicht sagen, was für ein trauriges Gefühl es in mir verursacht.

El sem tudom mondani, milyen zomorúságot váltott ki belőlem.

Tom konnte Maria nicht weiter anlügen. Er hatte das Gefühl, ihr einfach die Wahrheit sagen zu müssen.

Tamás nem bírt már Máriának tovább hazudni. Úgy érezte, muszáj neki elmondani az igazságot.

Tamás már nem tudott tovább hazudozni Máriának. Úgy érezte, hogy el kell neki mondani az igazat.

„Ich werde das Gefühl nicht los, dass Tom mir böse ist.“ – „Ach, Unsinn! Weswegen sollte er dir denn böse sein? Er liebt dich doch über alles.“

Nem hagy az érzés nyugodni, hogy Tomi haragszik rám. - Á ugyan! Miért haragudna rád, hiszen mindennél jobban szeret téged!?

Du solltest mit ihr reden und ihr deine Gefühle mitteilen.

Beszélned kellene vele és elmondani, mit érzel.

Ich habe das Gefühl, in der falschen Epoche geboren zu sein.

Az az érzésem, hogy rossz időben születtem.

Meine Gefühle lassen sich durch Worte nicht vermitteln.

Az érzelmeimet nem tudják a szavak visszaadni.

Es ist Tom unangenehm, über seine Gefühle zu reden.

Tominak kínos az érzéseiről beszélni.

Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass du neben mir bist.

Megnyugtató érzés, hogy itt vagy mellettem.

Es beruhigt mich und gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, wenn ein so starker Mann wie du bei mir ist.

Megnyugtat és biztonságérzetet ad, hogy egy olyan erős férfi, mint te, itt van velem.

Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl.

Az otthon nem egy hely - az otthon egy érzés.

Meine Gefühle zu dir haben sich nicht geändert.

Nem változtak az irányodban táplált érzéseim.

Amit irántad érzek, nem változott semmit.

A feléd irányuló érzelmeim mit sem változtak.

Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl!

A haza nem egy hely. A haza egy érzés!

Menschen, die offen mit ihren Gefühlen umgehen, sind weder dumm noch naiv. Ganz im Gegenteil. Sie sind so stark, dass sie keine Maske brauchen.

Azon emberek, akik nyíltan vállalják az érzéseiket, se nem buták, se nem naívak. Teljesen ellenkezőleg: olyan erősek, hogy nincsen szükségük maszkra.

Ich hatte das Gefühl, dass die Zeit stehengeblieben war.

Az volt az érzésem, hogy megállt az idő.

Du trittst meine Gefühle mit Füßen.

Belegázoltál az érzelmi világomba.

Sie konnte ihre Gefühle nicht kontrollieren.

Nem tudott uralkodni az érzelmein.

Ich erinnere mich klar und deutlich an ihre reizende Berührung, ans samtige Gefühl ihres Haares, an den Duft ihrer Haut ...

Elevenen él még bennem az izgató érintése, a haja selymessége, bőre illata...

Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit.

Az érzés oda-vissza játszik.

Ich kann meine Gefühle nur schwer in Worte fassen.

Csak nehezen tudom szavakba önteni az érzéseimet.

Nehezen tudom csak szavakba foglalni az érzelmeimet.

Ich habe das Gefühl, verliebt zu sein.

Úgy érzem, szerelmes vagyok.

Worte können meine wahren Gefühle nicht ausdrücken.

Szavakkal nem lehet kifejezni, hogy mit érzek.

Szavakkal nem lehet leírni, mit érzek.

Kennst du dieses Gefühl?

Ismered ezt az érzést?

Als sie die Akkordeonmusik hörte, kamen alte Gefühle in ihr hoch und ihre Augen füllten sich mit Tränen.

A harmonika hangját meghallva vegyes emlékek törtek elő és könnybe lábadt a szeme.

Amint a tangóharmonika-muzsikaszót meghallotta, régi, vegyes érzések kerítették hatalmába és a szemei könnyektől csillogtak.

Ich habe ein prickelndes Gefühl in den Gliedern.

Bizseregnek a tagjaim.

Valami bizsergést érzek a tagjaimban.

Ich habe kein Gefühl in den Zehen.

Nem érzem a lábujjaimat.

Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie etwas zu verbergen hatte.

Egész idő alatt az volt az erzésem, hogy valami rejtegetnivalója van.

Ich habe das Gefühl zu träumen.

Úgy érzem, álmodom.

Olyan érzésem van, mintha álmodnék.

Az az érzésem, álmodom.

Tom hatte das Gefühl, dass seine Arbeit der Gesellschaft keinen Nutzen bringe.

Úgy érezte Tom, hogy az ő munkája a társadalomra nézve haszontalan.

Man lebt hier permanent mit dem Gefühl, dass jederzeit etwas passieren kann.

Állandóan az az érzése itt az embernek, hogy valami történni fog.

Ich habe diesbezüglich gemischte Gefühle.

Vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcaolatban.

Ich habe Gefühle für dich.

Érzek valamit irántad.

Nem vagy számomra közömbös.

Wir hatten Angst, seine Gefühle zu verletzen.

Féltünk, hogy az érzelmeibe gázolunk.

Sie spielt mit meinen Gefühlen.

Az érzelmeimmel játszik.

Meinen Gefühlen kann ich nicht befehlen.

Az érzeseimnek nem tudok parancsolni.

Schau dir das an! Ich habe das Gefühl, man bekommt immer weniger Erdbeeren für immer mehr Geld.

Nézz oda! Az az érzésem, mintha egyre kevesebb epret kapnánk egyre több pénzért.

Ich habe das Gefühl, dass der Tag nie genug Stunden hat, um mit allem fertig zu werden.

Mindig az az érzésem, hogy a nap nem elég hosszú, hogy mindent elvégezzek.

Ich habe das Gefühl, du machst dich über mich lustig.

Az az érzésem, te most viccelődsz rajtam.

Synonyme

Af­fekt:
indulat
Be­fürch­tung:
aggodalom
félelem
Be­ur­tei­lung:
megítélés
Ein­druck:
benyomás
Ein­schät­zung:
értékelés
megítélés
vélemény
Emp­fin­dung:
érzékelés
érzelem
érzet
Sinn:
érzék
Stim­mung:
hangulat

Antonyme

Geist:
kísértet
lélek
szellem
Ge­ruch:
illat
szag
Ge­schmack:
íz
ízlésérzék
Pla­nung:
tervezés
Wis­sen:
tudás

Ungarische Beispielsätze

 • Néha jó érzés, csak úgy céltalanul kóborolni.

 • Micsoda mennyei érzés a szíved után menni.

 • A hideg nem egy fizikai mennyiség, hanem egy érzés.

 • Milyen érzés önnek, ha ön áll a kritikák célkeresztjében?

 • Én még mindig szívesen veszek a kezembe egy könyvet. Ez más érzés, mint a képernyőt bámulni.

 • Mária a túlzott önbizalom és a kisebbségi érzés között lavíroz.

 • Jobb érzés lovagolni, mint autót vezetni.

Übergeordnete Begriffe

Wahr­neh­mung:
érzékelés
észlelés
észrevétel

Untergeordnete Begriffe

Angst:
félelem
Ei­fer­sucht:
féltékenység
Ekel:
émelygés
undor
Fein­ge­fühl:
érzékenység
tapintat
Furcht:
rettegés
Ge­bor­gen­heit:
biztonság
védettség
Lie­be:
kaland
kapcsolat
szerelem
szeretet
szeretkezés
szívesség
viszony
Mit­ge­fühl:
együttérzés
részvét
Neid:
irigység
Scham:
szégyen
Scham­ge­fühl:
szégyenérzet
szeméremérzet
Selbst­wert­ge­fühl:
önbecsülés
önérzet
Trau­er:
bánat
gyász
Völ­le­ge­fühl:
teltségérzet
Zu­nei­gung:
vonzalom

Gefühl übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Gefühl. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Synonyme] OpenThesaurus-User: Gefühl. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 4543862, 151, 357730, 358105, 439895, 612418, 658192, 714561, 931669, 1683909, 2340421, 2340424, 2404417, 3122396, 3154546, 3261681, 3283043, 3485239, 3864949, 3968651, 3968702, 3978518, 4068087, 4680887, 4701803, 4831997, 4878724, 4887062, 4897904, 4908771, 4908777, 4908784, 5290813, 5290814, 5324249, 5675192, 5734454, 5798288, 5817420, 5826448, 5862644, 5895161, 6146223, 6313034, 6363353, 6534136, 6534147, 6581537, 6628343, 6679207, 6683428, 6686087, 6854810, 7180420, 7246023, 7369659, 7523535, 7532607, 7579596, 8192526, 8569659, 8647751, 8936014, 9056875, 9090852, 9152359, 9594257, 10038580, 10081193, 10781016, 11134110, 11135574, 11231790, 11373268, 11466016, 2800550, 4212649, 6306329, 7119756, 7904473, 8085802 & 10603539. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR