Was heißt »Nacht« auf Ungarisch?

Das Substantiv Nacht lässt sich wie folgt von Deutsch auf Ungarisch übersetzen:

 • éjjel

Deutsch/Ungarische Beispielübersetzungen

Nun gut, die Nacht ist sehr lang, oder?

Jól van, az éjszaka elég hosszú, ugye?

Ich möchte eine Nacht bleiben.

Egy éjszakát szeretnék itt tölteni.

Egy éjszakát szeretnék maradni.

Scheiße, wer ist der Vollidiot, der es wagt, mich mitten in der Nacht anzurufen?!

Bassza meg! Ki az a barom állat, aki az éjszaka közepén fel mer engen hívni!?

Gute Nacht. Träum was Schönes.

Jó éjszakát! Álmodj szépeket!

Es hat die ganze Nacht geschneit.

Egész éjszaka esett a hó.

Egész éjjel havazott.

Es hat letzte Nacht geregnet.

Az elmúlt éjjel esett.

Ich habe letzte Nacht Bier getrunken.

Sört ittam tegnap éjszaka.

Múlt éjjel sört ittam.

Er arbeitet die ganze Nacht.

Egész éjjel dolgozik.

Er arbeitete Tag und Nacht, um reich zu werden.

Éjt nappallá téve dolgozott a gazdagság reményében.

Ich habe gestern Nacht überhaupt nicht schlafen können.

Tegnap éjjel egyáltalán nem tudtam aludni.

Er lernt Tag und Nacht.

Éjt nappallá téve tanul.

Gute Nacht!

Jó éjt!

Für wie viele Nächte?

Hány éjszakára?

Ich hatte letzte Nacht einen seltsamen Traum.

Különös álmom volt előző éjjel.

Gute Nacht, Timmy.

Jó éjszakát, Timmy.

Ich studierte letzte Nacht.

Múlt éjjel tanultam.

Gute Nacht, träum was Schönes!

Jó éjszakát! Szép álmokat!

Hast du diese Nacht gut geschlafen?

Jól aludtál éjjel?

Jól aludtál az éjszaka?

Hast du gestern Nacht gut geschlafen?

Jól aludtál tegnap éjjel?

Ich höre jede Nacht Radio.

Minden éjjel rádiót hallgatok.

Minden éjjel hallgatom a rádiót.

Letzte Nacht sah er ein UFO am Himmel.

Múlt éjjel ufót látott az égen.

Hast du diese Nacht keinen Dienst?

Ma éjjel nem vagy szolgálatban?

Letzte Nacht hatte ich einen schlechten Traum.

Múlt éjszaka rosszat álmodtam.

Sie hat sich letzte Nacht erkältet.

Múlt éjjel megfázott.

Es war kalt vorige Nacht, aber er hatte keinen Mantel an.

Az elmúlt éjjel hideg volt, de nem volt rajta kabát.

A múlt éjjel hideg volt, mégsem volt rajta kabát.

Warum kommst du zu uns so spät in der Nacht?

Miért jössz el hozzánk ennyire későn éjjel?

Tom redete die ganze Nacht.

Tom egész éjjel csak beszélt.

Ich habe vorige Nacht kein Auge zugetan.

A múlt éjjel le sem hunytam a szememet.

Ich erinnere mich an die Nacht, in der ich die Milchstraße zum ersten Mal sah.

Emlékszem arra az éjszakára, amikor először láttam a tejutat.

Letzte Nacht träumte ich von dir.

Múlt éjjel veled álmodtam.

Die Tage sind länger als die Nächte.

A nappalok hosszabbak, mint az éjszakák.

Es war Nacht.

Éjszaka volt.

Wir diskutierten bis spät in die Nacht.

Késő éjszakáig vitatkoztunk.

Er arbeitete Tag und Nacht und überarbeitete sich.

Éjjel-nappal dolgozott és túlhajszolta magát.

Ich habe diese Nacht gut geschlafen.

Jól aludtam az éjjel.

Mein Nachbar ist gestern Nacht festgenommen worden.

A szomszédomat tegnap éjjel letartóztatták.

Heute Nacht schüttet es aus allen Kübeln.

Ma éjjel esik, mintha dézsából öntenék.

Ich bin ein ganz neuer Mensch seit jener Nacht.

Teljesen új ember vagyok azóta az éjszaka óta.

Mintha kicseréltek volna azon az éjszakán.

Haben Sie noch ein Zimmer frei für heute Nacht?

Van szabad szobájuk ma éjszakára?

Es regnet seit vergangener Nacht.

Tegnap éjszakától esik az eső.

In der Nacht sieht alles anders aus.

Éjszaka minden másmilyennek tűnik.

Nein, ich gehe heute Nacht nirgendwohin.

Nem, ma este sehova sem megyek.

Bei Nacht sind alle Katzen grau.

Sötétben minden tehén fekete.

Sie ruft ihn jede Nacht an.

Minden éjjel felhívja őt.

Tom hat gestern Nacht viel zu viel getrunken.

Tegnap éjjel Tamás túl sokat ivott.

Ich konnte letzte Nacht nicht gut schlafen, weil es so heiß war.

Múlt éjjel nem tudtam jól aludni, annyira meleg volt.

Nem tudtam az elmúlt éjjel jól aludni, mert olyan hőség volt.

Ich war die ganze Nacht auf.

Egész éjszaka fent voltam.

Welch schöne Nacht!

Milyen szép éjszaka ez!

Milyen szép az éjszaka!

Letzte Nacht schrieb ich einen Brief.

Az előző éjjel egy levelet írtam.

Múlt éjjel levelet írtam.

Er hat die Nacht bei seinem Onkel verbracht.

Nagybátyjánál töltötte az éjszakát.

Die letzte Nacht war grauenhaft.

A tegnap este rémesre sikeredett.

A tegnap este borzalmas volt.

Wir, die Anhänger der deutschen Nation, sind stolz darauf, dass unsere Vorväter vor zweitausend Jahren auf Bärenfellen saßen, in rauen Mengen Met soffen und die ganze Nacht lang sangen.

Mi, a német nemzet tagjai, büszkék vagyunk arra, hogy ősapáink kétezer évvel ezelőtt medvebőrökön ültek, méhsört vedeltek és egész éjjel énekeltek.

Das war nur Liebe für eine Nacht.

Csak egy egyéjszakás kaland volt.

Wo warst du in der letzten Nacht?

Hol voltál tegnap éjjel?

Sie hat die ganze Nacht durchgetanzt.

Áttáncolta az egész éjszakát.

Wir tanzten die ganze Nacht durch.

Végigtáncoltuk az éjszakát.

Áttáncoltuk az éjszakát.

Ich ließ das Fenster über Nacht offen.

Egész éjszakára nyitva hagytam az ablakot.

Ich dusche gern in der Nacht.

Szívesen zuhanyzok éjjel.

Er arbeitete bis spät in die Nacht.

Késő éjjelig dolgozott.

Wo warst du die ganze Nacht?

Hol voltál egész éjjel?

Gute Nacht, Mutter!

Jó éjszakát, anya!

Du beeilst dich besser, wenn du noch vor Einbruch der Nacht zu Hause sein willst!

Jobb ha sietsz, ha még sötétedés előtt otthon akarsz lenni!

Tom hat die ganze Nacht mit Mary geflirtet.

Tom egész éjjel Maryvel flörtölt.

Die Nacht war schon der Morgenhelle gewichen, als Tom endlich aus dem Walde kam.

Az éjjel kezdett átmenni már világosba, amikor Tamás kiért az erdőből.

Az éjszaka kezdte átadni már a helyét a nappalnak, midőn Tamás kikecmergett az erdőből.

Schlafe eine Nacht darüber, bevor du dich entscheidest!

Aludj rá egyet, mielőtt döntesz.

Auf dem Weg zu dir begleiten mich nur die Nacht und ein sanfter Wind.

A hozzád vezető utamon csak az éj és egy lágy szellő szegődött mellém.

Csak az éjszaka és egy könnyű szellő kísértek el hozzád utamon.

Letzte Nacht habe ich kein bisschen geschlafen.

Az elmúlt éjjel egy kicsit sem aludtam.

Sie hörte jede Nacht Schüsse.

Minden éjjel lövéseket hallott.

Lövéseket hallott minden éjjel.

Ich hatte noch nicht einmal die Zeit dafür, mich nach einem Hotel für die Nacht umzusehen.

Még nem volt időm, hogy szállodát keressek éjszakára.

Ein Kind benötigt in jeder Nacht einen mindestens achtstündigen Schlaf.

Egy gyereknek legalább nyolcórás alvásra van szüksége minden éjjel.

Warum ist der Mond heute Nacht so groß?

Miért ilyen nagy ma éjjel a hold?

Sie telefonierten jede Nacht miteinander.

Minden éjjel beszéltek egymással telefonon.

Ich gehe ins Bett. Gute Nacht!

Megyek aludni. Jó éjszakát!

Megyek az ágyba. Jó éjszakát!

Ich gehe eine Nacht früher weg.

Egy nappal korábban utazom el.

Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen.

Tegnap éjjel egyáltalán nem aludtam.

Tegnap éjjel egy szemet sem aludtam.

Tegnap éjjel egy cseppet sem aludtam.

Ich war letzte Nacht dort.

Ott voltam múlt éjjel.

Gute Nacht, Tom!

Jó éjszakát, Tom!

Sie unterscheiden sich wie Tag und Nacht.

Olyan különbözőek, mint a nappal és az éjszaka.

Tom sagt, er sei in jener Nacht hier in Boston gewesen.

Azt mondja Tom, hogy azon az éjszakán itt volt Bostonban.

Sie waren sicher überrascht, als sie mich in der vergangen Nacht mit ihr allein antrafen.

Biztosan meg voltak lepődve, amikor előző éjjel egyedül találtak vele.

Gute Nacht und schlafe gut!

Jó éjt, aludj jól!

In jener Nacht blieben Liisa und Markku lange wach.

Líza és Markku azon az éjszakán sokáig fent maradt.

Hast du in der letzten Nacht nicht gut geschlafen?

Nem jól aludtál múlt éjjel?

Sie hat die Nacht durcharbeitet.

Végigdolgozta az éjszakát.

Vergangene Nacht habe ich gar nicht geschlafen.

Az éjjel egy szemet sem aludtam.

Ich hörte die ganze Nacht unseren Hund bellen.

Hallottam egész éjjel a kutyánkat ugatni.

Kann ich über Nacht bleiben?

Éjszakára maradhatok?

Wer war das bei dir letzte Nacht?

Ki volt veled a múlt éjszaka?

Gute Nacht! Es ist jetzt Zeit für kleine Mädchen schlafen zu gehen.

Jó éjszakát! A kislányoknak ilyenkor már ágyban a helyük.

Für wie viele Nächte möchten Sie das Zimmer?

Hány éjszakára szeretné a szobát?

Ich würde gerne noch eine Nacht bleiben. Geht das?

Szeretnék itt maradni még egy éjszakát. Lehetséges?

Ich hätte letzte Nacht nicht so viel Bier trinken sollen.

Nem lett volna szabad tegnap éjjel olyan sok sört innom.

Er wachte mitten in der Nacht auf.

Az éjszaka közepén felébredt.

Tom hat das Buch innerhalb einer Nacht durchgelesen.

Tom egy éjszaka lefolyása alatt végigolvasta a könyvet.

Gestern war eine sternklare Nacht.

Tegnap csillagfényes éjszaka volt.

Du hast gestern Nacht geschnarcht.

Horkoltál tegnap éjjel.

Sie haben die ganze Nacht getanzt.

Egész éjjel táncoltak.

Heute Nacht ist Vollmond.

Telihold van ma este.

Ma este telihold van.

Tom sprach letzte Nacht mit mir.

Előző éjjel Tamás velem beszélt.

Tom wohnt da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.

Ott lakik Tom, ahol a madár se jár.

Synonyme

Dun­kel­heit:
sötétség

Antonyme

Abend:
este
Mit­tag:
dél
délidő
Mor­gen:
reggel
Nach­mit­tag:
délután
Tag:
nap
Vor­mit­tag:
délelőtt

Ungarische Beispielsätze

 • Tegnap éjjel az édesapja elhunyt a kórházban.

 • Az új autómat ma éjjel ellopták.

 • A baglyok éjjel vadásznak.

 • Tegnap éjjel későn érkeztem.

 • A gép éjjel-nappal jár.

 • Nappal alszik és éjjel dolgozik.

 • Valamiért éjjel élénkebbnek érzem magam.

 • Nagyon fáradt vagyok, mikor éjjel hazajövök.

 • Tom nem volt éjjel itthon.

 • Tom nem jött haza éjjel.

 • Tegnap éjjel hallottam a szüleimet suttogni.

 • Minden éjjel szomjas vagyok.

 • Tegnap éjjel a szomszéd csaj lakásából áthallatszó hangos testi együttlétük zavart fel álmomból.

 • Tegnap éjjel zajokra ébredtem. Kiderült, hogy a szomszédasszony lakásából jöttek egy heves szeretkezés nyomán.

 • Ma éjjel rólad álmodtam.

 • Múlt éjjel azt álmodtam, hogy méheket eszem.

 • Tom egész éjjel egy szót sem szólt.

 • Hol a pokolban voltál tegnap éjjel?

 • A múlt éjjel elhunyt a nagyapja a kórházban.

 • Előző éjjel beszéltem vele telefonon.

Übergeordnete Begriffe

Ta­ges­zeit:
napszak

Untergeordnete Begriffe

Sams­tag­nacht:
szombat éjjel
szombat éjszaka

Nacht übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Nacht. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Nacht. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2024, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 363, 465, 973, 1002, 6061, 365932, 369997, 383863, 408412, 413184, 416112, 438752, 445863, 452202, 460099, 504694, 535996, 541596, 558083, 594399, 605295, 631705, 663134, 663483, 664849, 712337, 720707, 749732, 766689, 787739, 788380, 799788, 807743, 810349, 810432, 863850, 931258, 933611, 942838, 947320, 952914, 969197, 999106, 1099339, 1202573, 1251368, 1358804, 1401903, 1405172, 1511065, 1649763, 1655281, 1655364, 1670193, 1721511, 1721763, 1739846, 1762862, 1792455, 1956912, 2010732, 2141542, 2216785, 2232003, 2293015, 2318205, 2331368, 2339776, 2357829, 2416215, 2420492, 2470692, 2496977, 2513675, 2561416, 2632944, 2649926, 2705614, 2760242, 2800188, 2884959, 2893785, 2904068, 2966485, 3014330, 3130630, 3233632, 3322543, 3335572, 3338143, 3368555, 3427806, 3522658, 3525794, 3566671, 3671798, 3674364, 3709151, 3725949, 3873802, 1308807, 2153492, 737566, 708254, 701334, 651032, 529029, 2781563, 3516958, 3516959, 4009267, 4394793, 4426393, 4427070, 4432329, 4433751, 4640764, 4729271, 4803002 & 4803003. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR