Was heißt »Fa­mi­lie« auf Türkisch?

Das Substantiv »Fa­mi­lie« lässt sich wie folgt von Deutsch auf Türkisch übersetzen:

  • aile
  • familya

Deutsch/Türkische Beispielübersetzungen

Ich habe eine Familie.

Benim bir ailem var.

Benim ailem var.

Es ist schön, eine Familie zu haben.

Bir aileye sahip olmak güzel.

Die Familie schaut sich zusammen einen Film an.

Aile birlikte bir film izliyor.

Insgesamt besteht meine Familie aus neun Personen.

Toplam olarak ailemde dokuz kişi vardır.

Ich werde von meiner ganzen Familie geliebt.

Bütün aliem tarafından sevilirim.

Meine Familie wohnt auch hier.

Benim ailem de burada oturuyor.

Der Tod des Hundes schmerzte die ganze Familie.

Köpeğin ölümü tüm aileyi acıya boğdu.

Seine Familie ist sehr groß.

Onun ailesi çok büyük.

Lasst uns verhindern, dass das auch anderen Familien passiert.

Bunun başka ailelere de olmasına engel olalım.

Ihre Familie liebt es nämlich, jeden Tag fern zu sehen.

Ailen her gün TV izlemeyi sever.

Meine Familie wohnte hier zwanzig Jahre lang.

Ailem yirmi yıldır burada yaşıyor.

Toms Familie lebt in Boston.

Tom'un ailesi Boston'da yaşıyor.

Tom will eine große Familie.

Tom büyük bir aile istiyor.

Er ist seiner Familie ergeben.

O ailesine sadıktır.

Er scheint in einer guten Familie erzogen worden zu sein.

İyi bir ailede yetiştirilmiş gibi görünüyor.

Sie hasste ihn so sehr, dass unsere Familie ihn nie besuchen gehen konnte.

O, ondan o kadar çok nefret etti ki ailemiz asla gidemedi ve onu ziyaret edemedi.

Tom hat eine Familie.

Tom'un bir ailesi var.

Tom hatte keine Familie.

Tom'un ailesi yoktu.

In diesem Haus lebte der Dichter Friedrich Hölderlin, bewirtet von dem Tischler Zimmer und seiner Familie, von 1807 bis zu seinem Tod im Jahre 1843.

Şair Friedrich Hölderlin bu evde marangozhanesi ve ailesiyle birlikte 1807'den öldüğü yıl olan 1843'e kadar bir şekilde yaşadı.

Dieses Haus ist günstig gelegen, aber das Problem ist, dass es für meine große Familie zu klein ist.

Evin yeri iyi, ama sorun benim büyük ailem için çok küçük olması.

Sie musste sich von ihrer Familie trennen, als der Krieg begann.

Savaş başladığında ailesinden ayrılmak zorunda kaldı.

Meine Familie ist im Moment nicht zu Hause.

Ailem şu an evde değil.

Tom hat keine Familie.

Tom'un bir ailesi yok.

Dieses Gebäude gehört meiner Familie.

Bu bina aileme aittir.

Bu bina benim aileme aittir.

Er hat nicht nur sich selbst, sondern auch seine Familie finanziell ruiniert.

Sadece maddi olarak kendini değil, ailesini de mahvetti.

Toms Familie lebt in Australien.

Tom'un ailesi Avustralya'da yaşıyor.

Toms Familie war auch dort.

Tom'un ailesi de oradaydı.

Tom zeigte mir ein Bild von seiner Familie.

Tom bana ailesinin bir fotoğrafını gösterdi.

Familie ist wichtig.

Aile önemlidir.

Was weißt du über Toms Familie?

Tom'un ailesi hakkında ne biliyorsun?

Wen du heute als Freund gewinnst, der gehört morgen zu deiner Familie.

Bugün dost olarak kazandığın insan, yarın ailenin bir parçası olur.

Manchmal sind manche Freunde nicht nur Freunde, manchmal werden sie zu deiner Familie.

Bazen bazı arkadaşların sadece arkadaşın değil, ailen olur.

Die besten Dinge im Leben kann man nicht kaufen, sondern sind kostenlos: Freunde, Küsse, Familie, Schlaf, Zuneigung, Lachen, Gesundheit, Liebe und wundervolle Erinnerungen.

Hayattaki en güzel şeyler satın alınamaz bedavadır: Arkadaşlar, öpücükler, aile, uyku, şefkat, kahkaha, sağlık, sevgi ve harika anılar.

Du hast eine sehr nette Familie.

Çok güzel bir ailen var.

Ich wünsche allen ein frohes Ramadanfest! Genießt die drei Festtage im Kreise eurer Familien und Freunde.

Hepinizin Ramazan bayramını kutlarım. Aileleriniz ve eş dostunuz ile birlikte bu üç günü keyifle geçirmeniz dileğimle.

Segne Gott die Amerikaner, die wir am heutigen Morgen verloren. Spende Er ihren Familien Trost. Wache Gott weiterhin über dieses Land, das wir lieben.

Allah bu sabah kaybettiğimiz Amerikalıları kutsasın. Ailelerini yatıştırsın. Allah bu sevdalısı olduğumuz ülkeye gözkulak olsun. Amin.

Meine Familie hatte nicht viel Geld.

Ailemin fazla parası yoktu.

Ich werde Weihnachten mit meiner Familie zusammen verbringen.

Noel'i ailemle geçireceğim.

Sie sprach über ihre Familie.

O, ailesi hakkında konuştu.

Ich habe noch keine Familie.

Henüz bir ailem yok.

Ich wünsche dir und deiner Familie ein glückliches Jahr.

Sana ve ailene mutlu yıllar diliyorum.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein glückliches Jahr.

Size ve ailenize mutlu yıllar diliyorum.

Meine Familie wohnt in dem Haus.

Ailem o evde yaşıyor.

Hat er eine große Familie?

Onun büyük bir ailesi var mı?

Immer mehr Familien wollen überhaupt nur noch ein Kind haben.

Giderek daha fazla aile sadece bir çocuk istiyor.

Ich liebe meine Familie!

Ailemi seviyorum!

Meine Familie wohnt hier schon seit 30 Jahren.

Benim ailem 30 yıldır burada ikamet ediyor.

Toms Familie hat alles verloren.

Tom'un ailesi her şeyini kaybetti.

Synonyme

Be­reich:
alan
bölüm
çevre
kesim
muhit
saha
sektör
Bla­se:
kabarcık
mesane
su toplaması
Ge­schlecht:
cins
cinsel organ
cinsiyet
hanedan
nesil
soy
tenasül uzvu
Haus:
adam
beyt
burç
ehl
ev
ev idaresi
hane
kabuk
meclis
menaj
Haus­halt:
bütçe
ev işi
hane halkı
Li­nie:
doğru
hatt-ı müstakim
Ras­se:
ırk
Rei­he:
sıra
Stamm:
kütük

Sinnverwandte Wörter

Übergeordnete Begriffe

Ab­tei­lung:
bölüm
departman
kısım
müfreze
seksiyon
şube
Klas­se:
dershane
derslik
küme
mevki
sınıf
Klas­si­fi­ka­ti­on:
sınıflandırma
tasnif
Ord­nung:
düzen
Reich:
âlem
imparatorluk
Stamm:
kütük

Untergeordnete Begriffe

Art:
çeşit
nevi

Familie übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Familie. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2022, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Synonyme] OpenThesaurus-User: Familie. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Beispielübersetzungen] User-generated content: Satz Nr. 357477, 562360, 689653, 1005378, 1022604, 1103372, 1112771, 1399164, 1450485, 1494541, 1805678, 1931113, 1931813, 2010755, 2150360, 2428434, 2577426, 2577482, 2754275, 3102841, 3235877, 3513665, 3516998, 4062839, 4904481, 5265549, 5329225, 6164649, 6617895, 6641556, 6800221, 6812520, 6831065, 6866108, 6946329, 6982484, 7012055, 7352988, 7434704, 7583892, 7667166, 7667171, 8080215, 8378422, 8541578, 10044606, 10212768 & 10815750. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR