Was heißt »Fa­mi­lie« auf Polnisch?

Das Substantiv Fa­mi­lie lässt sich wie folgt von Deutsch auf Polnisch übersetzen:

  • rodzina
  • familia
  • grupa

Deutsch/Polnische Beispielübersetzungen

Ich bin immer stolz auf meine Familie.

Zawsze jestem dumny z mojej rodziny.

Er hat eine große Familie.

On ma dużą rodzinę.

Ich will mit meiner Familie nach Australien gehen.

Chcę pojechać do Australii z rodziną.

Das Bild erinnert mich an meine Familie.

Ten obraz przypomina mi o mojej rodzinie.

Es ist für meine Familie.

To dla mojej rodziny.

Sie ist in einer reichen Familie aufgewachsen.

Ona wychowała się w bogatej rodzinie.

Die Familie Van Horn war reich.

Rodzina Van Hornów była bogata.

Erzähle mir doch von dir und deiner Familie.

Opowiedz mi coś o sobie i twojej rodzinie.

Hast du Familie?

Masz rodzinę?

Ich habe eine große Familie zu versorgen.

Mam dużą rodzinę pod opieką.

Meine Familie wohnt auch hier.

Moja rodzina też tutaj mieszka.

Er hat eine große Familie, welche er unterstützen muss.

On ma liczną rodzinę na utrzymaniu.

Wenn ich dieses Bild ansehe, erinnert es mich an meine Familie.

Kiedy patrzę na to zdjęcie, przypomina mi się moja rodzina.

Computer haben keine Familie.

Komputery nie mają rodziny.

Er verließ seine Familie.

Zostawił swoją rodzinę.

Du hast unsere Familie mit Schande bedeckt.

Przez ciebie nasza rodzina okryła się hańbą.

Ich will eine Familie haben.

Chcę mieć rodzinę.

Tom will eine große Familie.

Tom chce mieć dużą rodzinę.

Ich liebe meine Familie.

Kocham moją rodzinę.

Die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften und die einzige natürliche.

Rodzina to najstarsza społeczność ze wszystkich i jedyna naturalna.

Das ist eine gut situierte Familie.

To jest dobrze sytuowana rodzina.

Wir sind eine Familie.

Jesteśmy rodziną.

Wir sind quasi eine Familie.

Jesteśmy jakby rodziną.

Jesteśmy praktycznie rodziną.

Jesteśmy prawie rodziną.

Wo ist deine Familie?

Gdzie jest twoja rodzina?

Wo ist meine Familie?

Gdzie jest moja rodzina?

Tom ist der Einzige in unserer Familie, der kein Französisch spricht.

Tom jako jedyny z naszej rodziny nie mówi po francusku.

Ich bin hier mit meiner Familie.

Jestem tu z moją rodziną.

In meiner Familie gibt es drei Kinder.

W mojej rodzinie jest troje dzieci.

Ich habe Toms Familie noch nicht kennengelernt.

Nie poznałem jeszcze rodziny Toma.

Meine Freunde sind meine Familie.

Moi przyjaciele są moją rodziną.

Du musst deine Familie beschützen.

Musisz chronić swoją rodzinę.

Grüß deine Familie von mir.

Pozdrów ode mnie rodzinę.

Nach dem Kriege verliebten sie sich, heirateten und gründeten eine Familie.

Po wojnie zakochali się w sobie, pobrali się i założyli rodzinę.

Tom verbringt sehr wenig Zeit mit seiner Familie.

Tom spędza ze swoją rodziną bardzo mało czasu.

Synonyme

Ab­art:
odmiana
wariant
An­hang:
załącznik
Be­reich:
obszar
Bla­se:
pęcherz
pęcherz moczowy
De­par­te­ment:
departament
Di­a­lekt:
dialekt
gwara
narzecze
Gat­tung:
rodzaj
Ge­nus:
rodzaj
Ge­schlecht:
generacja
genus
narząd płciowy
pokolenie
płeć
ród
rodzaj
Haus:
dom
Haus­halt:
budżet
gospodarstwo domowe
Ka­te­go­rie:
kategoria
Kern­fa­mi­lie:
rodzina elementarna
Ras­se:
rasa
Rei­he:
rząd
szereg
Schlag:
kopnięcie
tyknięcie
uderzenie
Sip­pe:
klan
Stamm:
pień
Ver­wandt­schaft:
pokrewieństwo

Sinnverwandte Wörter

Dy­nas­tie:
dynastia
Ver­wand­te:
krewna
krewniaczka

Polnische Beispielsätze

Jest też grupa mężczyzn, którzy swój pierwszy raz chcą przeżyć z ukochaną osobą i czekają na odpowiedni moment.

Übergeordnete Begriffe

Ab­tei­lung:
oddział
Ord­nung:
porządek
Reich:
cesarstwo
imperium
rzesza
Stamm:
pień

Untergeordnete Begriffe

Art:
rodzaj
Gat­tung:
rodzaj

Fa­mi­lie übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Familie. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2024, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Familie. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2024, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 342249, 353122, 360783, 362766, 363380, 408398, 523470, 601509, 931252, 969353, 1103372, 1108704, 1179481, 1444020, 1549080, 1831187, 1888610, 1931813, 2185336, 2343314, 2365437, 3449793, 3525373, 3688627, 3688877, 4267516, 6644722, 6800080, 8396445, 9142980, 9422154, 11255997, 11272333, 11273523 & 1759139. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR