Was heißt »Lie­be« auf Tschechisch?

Das Substantiv Lie­be lässt sich wie folgt von Deutsch auf Tschechisch übersetzen:

  • láska (weiblich)

Deutsch/Tschechische Beispielübersetzungen

Ein Kind braucht Liebe.

Dítě potřebuje lásku.

Nichts ist so kostbar wie die Liebe.

Nic není tak vzácné jako láska.

Die ewige Liebe gibt es nicht.

Věčná láska neexistuje.

Glaube nicht alles, was du hörst! Liebe nicht alles, was du siehst! Rede nicht alles, was du weißt! Tue nicht alles, was du willst!

Nevěř všemu, co uslyšíš! Nemiluj vše, co vidíš! Nemluv o všem, co víš! Nedělej všechno, co chceš!

Er ist blind vor Liebe.

Je slepý láskou.

Wer liebt und geliebt wird, ist reich. Arm ist, wer trotz materieller Reichtümer ohne Liebe bleibt.

Kdo miluje a je milován, je bohat. Chudák je, kdo i přestože materiálně bohat bez lásky zůstává.

Liebe fängt bei sich selber an.

Láska začína u sebe samého.

Liebe Kinder haben viele Namen.

Milé děti mají mnoho jmen.

Lieben ist nicht Sünd’, und küssen macht kein Kind.

Milovat není hřích a z líbání nejsou děti.

Sie gestand ihm ihre Liebe.

Přiznala mu svou lásku.

Liebe Brüder und Schwestern!

Drazí bratři a sestry!

Liebe ist egoistisch.

Láska je sobecká.

Nur eine einzige Träne tropfte auf ihren Brief, in dem sie ihm über das Ende ihrer Liebe geschrieben hatte.

Jen jediná slza mu ukápla na její dopis, v kterém psala o konci jejich lásky.

Auch wenn er unzählige Parallelwelten durchreiste, fand er nicht das, was er am meisten gesucht hatte: die Liebe.

I když procestoval přemnoho paralelních světů, nikde nenalezl to, co nejvíce hledal: lásku.

Liebe Brüder und Schwestern.

Drazí bratři a sestry.

Von der Liebe heißt es, dass sie eine Krankheit, heilbar durch die Ehe, sei.

O lásce se říká, že je to nemoc vyléčitelná sňatkem.

Ich liebe die Liebe.

Miluji lásku.

Sie wollte, dass seine Liebe ein süßes Geheimnis wäre, aber leider war sie nur ein bitteres Leid.

Chtěla, aby jeho láska byla sladké tajemství, ale bohužel byla jen hořký žal.

Junge, die Liebe erkennst du, wenn die Anziehungskraft der Frau größer ist als die Anziehungskraft der Erde.

Chlapče, lásku poznáš, když je přitažlivost ženská větší než přitažlivost zemská.

Liebe ist wie die Röteln – alle müssen es erfahren.

Láska je jako zarděnky - každý si je musí prožít.

Erotische Liebe ist eines der wichtigsten Themen in ihren Werken.

Erotická láska je jedním z důležitých témat jejích děl.

Weiß Tom, was Liebe ist?

Ví Tom, co je to láska?

Synonyme

Bei­schlaf:
soulož
Bin­dung:
spojení
vázání
vazba
vztah
Ge­schlechts­akt:
akt
pohlavní styk
Ko­i­tus:
koitus
Nei­gung:
sklon

Antonyme

Hass:
nenávist

Tschechische Beispielsätze

Nešťastná láska se nevyléčí.

Übergeordnete Begriffe

Ge­fühl:
pocit

Untergeordnete Begriffe

Af­fen­lie­be:
opičí láska

Lie­be übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Liebe. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Liebe. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 139112, 540732, 1434929, 1764270, 1791624, 1840693, 2079927, 2081796, 2081799, 2221262, 2309359, 2813348, 2832463, 2832530, 3269127, 3385926, 3440419, 3443292, 3458727, 3682002, 5408594, 9577285 & 2243836. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR