Was heißt »Art« auf Ungarisch?

Das Substantiv Art lässt sich wie folgt von Deutsch auf Ungarisch übersetzen:

  • fajta

Deutsch/Ungarische Beispielübersetzungen

Möglicherweise ist das Glück, das uns dort erwartet, überhaupt nicht die Art Glück, die wir uns wünschen würden.

Lehet, hogy a boldogság, amely ott vár ránk, egyáltalán nem olyan boldogság, mint amilyent szeretnénk.

Die Verpflichtung zum Schulbesuch wird selten analysiert in der Vielzahl der Werke, die den mannigfaltigen Arten gewidmet sind, bei Kindern den Wunsch zu lernen zu entwickeln.

Az iskolakötelezettséget ritkán elemzik a különböző módszerek kutatására szánt, sok-sok dolgozatban, amelyek segítségével fejleszteni lehet a gyermekekben a tanulás iránt vágyat.

Ich dachte immer, einen Herzanfall zu haben, sei die Art der Natur, dir zu sagen, dass du sterben musst.

Mindig azt gondoltam, hogy egy szívrohammal mondja meg a természet, hogy meg kell halnunk.

Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anders.

A matematikusok bizonyos értelemben olyanok, mint a franciák: ha mondunk nekik valamit, azt lefordítják a saját nyelvükre, és azután rögtön valami egészen más lesz belőle.

Mathe zu machen ist die einzige gesellschaftlich akzeptable Art, sich in der Öffentlichkeit selbstzubefriedigen.

A matematika művelése a nyilvános önkielégítés egyetlen, társadalmilag elfogadható formája.

Es gibt 10 Arten von Menschen in der Welt: die, die das Binärsystem verstehen, und die, die es nicht verstehen.

A világon 10 emberfajta van: azok, akik értik, és azok, akik nem értik a bináris rendszert.

Fliegen ist die schnellste Art zu reisen.

A repülés az utazás leggyorsabb módja.

Du musst es vermeiden, diese Art Fehler zu machen.

El kéne kerülnöd, hogy ilyen fajta hibákat véts.

Was für eine Art Spiel ist das?

Miféle játék ez?

Es gibt drei Arten von Leuten auf der Welt: die, die zählen können, und die, die es nicht können.

Háromféle ember van a világon: azok, akik tudnak számolni, és azok, akik nem.

Ihre Art zu reden macht mich nervös.

Beszédmódja idegesít.

Diese Art Haus gefällt mir nicht.

Az ilyen ház nem teszik nekem.

Az efféle házat nem szeretem.

Nem szeretem az ilyen típusú házakat.

Welche Art von Bier trinkst du gern?

Melyik sört szereted?

Wir müssen auf Überraschungen jedweder Art vorbereitet sein.

Mindenféle meglepetésre fel kell készülnünk.

Warum tragen Sie in Ihrem Heim Krempel aller Art zusammen?

Minek gyűjt ön az otthonában mindenféle vackot?

In diesem Garten sind alle Arten von Blumen.

Abban a kertben mindenféle virág van.

Tom hatte nicht genug Erfahrung im Umgang mit Problemen dieser Art.

Tominak nem volt elég tapasztalata az ilyen fajta problémák megoldásában.

Ich weiß nicht, mit welcher Art von Frauen du bisher Umgang hattest.

Nem tudom, hogy eddig milyen nőkkel volt dolgod.

Nem tudom, hogy eddig miféle nőkkel volt kapcsolatod.

Es ist nicht seine Art, sich zu verspäten.

Ez nem az ő stílusa, a késés.

Was für eine Art von Job suchen Sie?

Miféle munkát keres?

Liebe ist eine Art Wahnsinn.

A szerelem az őrület egy megnyilvánulása.

A szerelem egyfajta őrület.

Die Art, wie sie redet, geht mir auf die Nerven.

Az, ahogyan beszél, az idegeimre megy.

Die Bienen können mit ihrem sogenannten Tanz miteinander kommunizieren. Das ist eine Art Körpersprache.

A méhek tudnak az úgynevezett táncukkal kommunikálni egymással. Ez egyfajta testbeszéd.

Im Laufe der Jahre habe ich mich an diese Art von Leben gewöhnt.

Az év során hozzászoktam ehhez az életformához.

Tom kann Marias Art zu sprechen sehr gut nachmachen.

Tomi nagyon jól tudja utánozni Mari beszédstílusát.

Das hörte sich an wie eine Art Liebeserklärung.

Ez úgy hangzott, mint egy szerelmi vallomás.

„Hier ist die Spinne, von der ich dir erzählt habe.“ „Ich kenne diese Art. Es ist eine Hausspinne.“

Itt az a pók, amiről meséltem neked. - Ezt a fajtát ismerem. Ez egy házi pók.

Sie brauchte eine Weile, um darüber nachzudenken, was die beste Art und Weise sei, die Angelegenheit anzusprechen.

Szüksége volt egy időre, hogy átgondolja, mi a legjobb módja megbeszélni az ügyet.

Die Art, wie die Frage gestellt ist, kann die Antwort beeinflussen.

A kérdés feltevésének módja befolyásolhatja a választ.

Bitte enthalten Sie sich jedweder Äußerung dieser Art.

Kérem, tartózkodjon az efféle kijelentésektől.

Toms Art, Sätze auseinanderzunehmen und grammatische Mängel darin aufzuzeigen, gefällt mir.

Tetszik nekem Tomi stílusa, ahogy darabjaira szedi szét a mondatokat és rámutat a nyelvtani hiányosságokra.

Welche Art von Musik hörst du gern?

Milyen stílusú zenét hallgatsz szívesen?

Maria kann Tom Junckers zynische Art von Humor nicht ausstehen.

Mária ki nem állhatja Tom Juncker cinikus humorát.

Seine Art zu sprechen irritiert mich.

Irritál az, ahogy beszél.

Ich mag die Art, wie sie lacht.

Tetszik, ahogy nevet.

Wir können es nur auf eine Art und Weise erfahren: Wir fragen sie.

Csak egyféleképpen tudhatjuk meg: megkérdezzük.

Das ist seine Art, sich zu bedanken.

Ő így mond köszönetet.

Ő efféleképpen fejezi ki a háláját.

Ő így szokott köszönetet mondani.

Wir haben es auf vielerlei Arten versucht.

Többféle módon megpróbáltuk.

Das ist auch eine Art, Zuneigung auszudrücken.

Ez is egy módja a szeretet kifejezésének.

Tom ist ausgesprochen lustig, aber nicht auf blöde, sondern auf sehr geistreiche Art.

Tomi kifejezetten vicces, de nem olyan értelemben, mint egy idiótán ahogy nevetni lehet, hanem eléggé szellemes.

Die männlichste Art, ein Steak zu wenden, ist mit der Grillzange, nicht mit der Schaufel.

A férfiak a steaket húsfogóval fordítják, nem húslapáttal.

Obwohl das sonst nicht ihre Art ist, war Maria heute pünktlich.

Bár általában nem szokása, de Mária ma pontos volt.

Das ist eine fleischfressende Art.

Ragadozó.

Fragen stellen ist die beste Art zu lernen.

Kérdésekkel lehet a legjobban tanulni.

Kérdések feltevése a legjobb módja a tanulásnak.

Diese Art von Leuten finde ich nicht interessant.

Nem találom érdekfeszítőnek az ilyen embereket.

Schweinefleisch kann man auf viele Arten zubereiten.

A disznóhúst sokféleképpen el lehet készíteni.

„Gib mir ein Bier, Fettsack!“, sagte Tom zum Schankwirt in von ihm gewohnter unangemessener Art und Weise.

Adj egy sört, dagadék! – mondta Tamás a rá jellemző, nem túl udvarias stílusban a csaposnak.

Heute gibt es eine neue Art von Adel, nämlich den Geldadel.

Ma a nemesek helyét az újgazdagok vették át.

Eigentlich haben wir viel Humor, aber ich glaube, unsere Art von Humor verstehen meistens nur wir selbst. Deswegen gelten wir in der Welt als humorlos.

Tulajdonképpen humorosak vagyunk, de szerintem a mi humorunkat jobbára csak mi értjük. Ezért tartják rólunk azt, hogy nincs humorérzékünk.

So etwas in der Art hatte ich mir schon gedacht.

Efélére gondoltam.

Ilyenre gondoltam én is.

Ich dachte, er sei ein intelligenter Mann, es ist mir aber klar geworden, dass er verdammt eingebildet und auf seine Art und Weise dumm ist.

Azt hittem, egy intelligens ember, de rájöttem, hogy pokolian beképzelt és buta a maga módján.

Der Hühnerschnitzel nach Pariser Art war so groß und sättigend, dass ich keine Beilage dazu gegessen habe.

A párizsias csirkemell akkora volt és olyan laktató, hogy nem is ettem hozzá köretet.

A párizsias csirkemell olyan nagy és laktató volt, hogy nem is ettem hozzá köretet.

A párizsias csirkemell olyan kiadós volt, hogy nem is ettem hozzá köretet.

Toms Art zu gehen ist wie die von Jar Jar.

Tom járása olyan, mint Jar Jaré.

Seine positive Art hat mir Kraft gegeben.

Pozitív személyisége erőt adott nekem.

Das ist die Art von Musik, die ich mag.

Ezt a fajta zenét szeretem.

Ich mache das auf diese Art und Weise.

Én így csinálom.

Er hatte eine freundliche Art.

Megnyerő stílusa volt.

Barátságos volt.

Dieses Auto ist das erste seiner Art.

A maga nemében első ez az autó.

Überall in dieser Region gibt es Haustiere aller Art.

Mindenfelé van itt a régióban mindenféle háziállat.

Ich habe die Art gesehen, wie er dich angeschaut hat.

Láttam, ahogy rád nézett.

Auf unsere eigene Art und Weise sind wir alle ein bisschen verrückt.

Mindannyian őrültek vagyunk a magunk módján.

Lehren ist die beste Art zu lernen.

A tanítás a legjobb módja a tanulásnak.

Ich mag jede Art von Musik.

Mindenféle zenét szeretek.

Synonyme

Ka­te­go­rie:
kategória
Klas­se:
osztály
Ma­nier:
mód
Men­ge:
mennyiség
Na­tur:
természet
Rub­rik:
rubrika
Ver­fah­ren:
eljárás
Wei­se:
mód
We­sen:
lény

Ungarische Beispielsätze

  • A trollkodás egy fajta művészet.

  • Nem akarom megvenni ezt a fajta kanapét.

  • Ez a fajta pók nem sző hálót.

  • Tomnak meg kell értenie, hogy ez a fajta viselkedés elfogadhatatlan.

  • Ez milyen fajta kutya?

Übergeordnete Begriffe

Fa­mi­lie:
család
Klas­se:
osztály
Kon­zep­ti­on:
alapötlet
koncepció
Stamm:
fatörzs
törzs

Untergeordnete Begriffe

Ak­ti­ons­art:
akcióminőség
igejelleg
Denk­art:
gondolkodásmód
Mund­art:
nyelvjárás
Va­ri­e­tät:
válfaj
változat
Wort­art:
szófaj

Art übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
  1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Art. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2024, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
  2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Art. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2024, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
  3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 326, 427, 432, 603, 605, 606, 383318, 421618, 431959, 540317, 656364, 960238, 1579015, 1623997, 1707472, 1919906, 2599371, 2700441, 3236649, 3531337, 3570149, 4442137, 4685404, 4738468, 4776661, 4811468, 4825752, 4894509, 4994803, 5094570, 5183358, 5256331, 5272921, 5597184, 6333165, 6366545, 6462030, 6584511, 7132942, 7904486, 7990820, 8033387, 8250690, 8610883, 8752934, 8914065, 9364403, 9949560, 10091932, 10774388, 10856229, 10938036, 10941286, 11085015, 11479507, 11479600, 11585067, 11721170, 11943696, 12195171, 12209113, 12209613, 12417006, 660779, 1250460, 4464385, 8321411 & 10356425. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR