Was heißt »Pflan­ze« auf Esperanto?

Das Substantiv Pflan­ze lässt sich wie folgt von Deutsch auf Esperanto übersetzen:

 • planto

Deutsch/Esperanto Beispielübersetzungen

Ohne Pflanzen könnten wir nicht leben.

Sen plantoj ni ne povus vivi.

Freundschaft ist eine Pflanze, die oft gegossen werden muss.

Amikeco estas delikata planto, ĝi bezonas flegeman prizorgon.

Die Pflanzen nehmen Wasser aus dem Boden auf.

La plantoj sorbas akvon el la grundo.

Viele Pflanzen blühen im Frühling.

Multaj kreskaĵoj floras printempe.

Alle Pflanzen brauchen Wasser und Licht.

Ĉiuj plantoj bezonas akvon kaj lumon.

Es ist eine sehr dekorative Pflanze.

Ĝi estas tre dekoracia planto.

Für Pflanzen ist Licht nicht weniger erforderlich als Wasser.

Por plantoj lumo estas ne malpli necesaj ol akvo.

Gieß die Pflanzen!

Akvumu la plantojn.

Die Pflanzen wurden durch den späten Frost geschädigt.

La plantoj estis difektitaj de la malfrua frosto.

Man weiß nur wenig über diese seltsame Pflanze.

Oni scias nur malmulton pri tiu stranga planto.

Pflanzen gehen ohne Wasser ein.

Sen akvo la plantoj mortas.

Eine Klasse ist eine hierarchische Stufe der Systematik der Pflanzen und Tiere.

Klaso estas hierarkia ŝtupo de la sistematiko de plantoj kaj bestoj.

Gieß die Pflanzen, bevor du frühstückst.

Akvumu la plantojn, antaŭ ol vi matenmanĝas.

Akvumu la plantojn kaj poste matenmanĝu.

Im Wald gibt es viele verschiedene Pflanzen.

La arbaro havas multajn malsamajn plantojn.

Eine anhaltende Regenperiode schadet den Pflanzen.

Tro longa pluvado domaĝas la plantojn.

Die Botanik ist mehr als die Kunst, Pflanzen auf Griechisch und Latein zu beschimpfen.

La botaniko estas pli ol la arto greke aŭ latine insulti plantojn.

La kreskaĵoscienco estas pli ol la arto greke aŭ latine insulti kreskaĵojn.

Sprichst du mit deinen Pflanzen?

Ĉu vi parolas kun viaj plantoj?

Ich denke, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Pflanzen Schmerz empfinden.

Mi pensas, ke ne estas verŝajne, ke plantoj povas senti doloron.

Die Pflanze ist nass, ich habe sie gegossen.

La planto malsekas, mi akvumis ĝin.

Ohne Wasser kommen Pflanzen nicht aus.

Akvo estas nemalhavebla por plantoj.

Können Pflanzen sprechen?

Ĉu plantoj povas komuniki?

Pflanzen gehören zum Menschsein.

La plantoj apartenas al la homaro.

Pflanzen bestimmt man am besten anhand der Blüte.

Plantojn oni plej bone difinas laŭ ties floroj.

Tiere, Pflanzen und Mikroben, alle sind Lebewesen.

Bestoj, plantoj kaj mikroboj, ĉiuj estas vivaĵoj.

Manche Pflanzen haben Luftwurzeln.

Kelkaj vegetaĵoj havas aerajn radikojn.

Viele Schmetterlinge fliegen um die Pflanze.

Flugas multaj papilioj ĉirkaŭ la planto.

Auf dem Mond gibt es keine Pflanzen.

Neniu planto ekzistas sur la luna globo.

Der Kaktus ist eine allzu stachlige tropische Pflanze.

La kakto estas tropika planto tro pika.

Die Blätter sind für die Pflanzen das, was die Lunge für die Tierwelt ist.

La folioj estas por la plantoj tio, kio la pulmo estas por la animaloj.

Die Flora ist eine Menge von Pflanzen.

Flaŭro estas kreskaĵaro.

Der Mais ist die am meisten subventionierte landwirtschaftliche Pflanze in den Vereinigten Staaten.

La maizo estas la plej multe subvenciata terkultura planto en Usono.

Die Flora ist die Gesamtheit der Pflanzen.

Flaŭro estas aro de plantoj.

Im Frühling wachsen im Garten neue Pflanzen.

Printempe en la ĝardeno kreskas novaj plantoj.

Die Botanik beschäftigt sich mit dem Studium der Pflanzen.

Botaniko traktas la studadon de kreskaĵoj.

Schon jahrtausendelang werden Pflanzen durch Triebe geklont.

Jam dum jarmiloj oni klonas plantojn per ŝosoj.

Die Einführung fremder Pflanzen und Tiere können Ökosysteme ernsthaft beschädigen.

Enkonduko de fremdaj kreskaĵoj kaj bestoj povas grave damaĝi ekologiajn sistemojn.

Das ist noch eine recht zarte Pflanze, die unserer vollen Aufmerksamkeit bedarf.

Tio estas ankoraŭ tre delikata kaj freŝa kreaĵo, kiu postulas nia plenan prizorgon.

Im botanischen Garten sahen wir viele ungewöhnliche Pflanzen.

Ni vidis multajn neordinarajn plantojn en la botanika ĝardeno.

Die derzeitige Modedroge ist Khat, eine euphorisierende Pflanze, deren profitabler Anbau in Ostafrika Kulturen wie Gemüse und Kaffee verdrängt.

La nuna moda drogo estas ĉato, bonfartosentiga planto, kies profitodona kultivado en orientafrikaj plantejoj forpremas tiun de legomoj kaj kafo.

Die Pflanzen wachsen.

La plantoj kreskas.

Das ganze Leben ist wie eine Pflanze, welche nicht nur das enthält, was sie dem Auge darbietet, sondern auch noch einen Zukunftszustand in ihren verborgenen Tiefen birgt.

La tuta vivo estas kiel planto, kiu enhavas ne nur, kion ĝi prezentas al la okulo, sed ŝirmas ankaŭ estontan staton en siaj kaŝitaj profundoj.

Aufmerksamkeit ist für Menschen, was der Dünger für Pflanzen ist.

Atento estas por homoj, kia sterko estas por plantoj.

Algen nutzen Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid wirksamer aus als andere Pflanzen.

Algoj eluzas sunlumon, akvon kaj karbonduoksidon pli efike ol aliaj plantoj.

Dieses Pfirsischbäumchen ist eine ganz besondere Pflanze.

Tiu persikarbeto estas tute speciala planto.

Pflanze den Absenker ein!

Plantu la markoton!

Ich will die Pflanze meiner Mutter schenken.

Mi volas donaci tiun planton al mia patrino.

Das ist eine Pflanze.

Tio estas planto.

Wie viele Pflanzen haben Sie gekauft?

Kiom da plantoj vi aĉetis?

Anfangs verwendet man nur wuchtige Vierkantpfeiler. Doch seit der fünften Dynastie übernahmen deren Rolle Säulen, die Pflanzen ähnelten.

Komence oni aplikis nur pezapozajn, kvareĝajn pilastrojn. Sed ekde la kvina dinastio ties rolon transprenis kolonoj plantosimilaj.

Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.

Kiam la abeloj iam malaperos de Tero, restos nur kvar jaroj da vivo por la homoj. Sen abeloj estos ne plu polenado, ne plu plantoj, ne plu bestoj, ne plu homoj.

Gelegentlich wird eine Pflanze oder ein Tier entdeckt, von denen die Wissenschaft annahm, sie seien seit Langem verschwunden.

De tempo al tempo, oni trovas planton aŭ beston, kiun scienco antaŭe supozis malaperanta antaŭ longe.

Das Vertrauen ist eine zarte Pflanze. Ist es einmal zerstört, so kommt es so bald nicht wieder.

La fido estas kreskaĵo delikata. Sed ĝi estas detruita, ĝi ne baldaŭ rekreskos.

Schämen sollten sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst.

Honti devus tiuj, kiuj senpense uzas la mirindaĵojn de la scienco kaj tekniko kaj spirite pri ĝi komprenas neniom pli, ol bovino pri la botaniko de la kreskaĵoj, kiujn ĝi ĝue manĝas.

Pflanzen benötigen zum Wachsen CO₂.

Plantoj bezonas karbonduoksidon por kreski.

Diese Pflanze ist giftig für Katzen.

Ĉi tiu planto estas venena al katoj.

Können Pflanzen Schmerz empfinden?

Ĉu plantoj povas senti dolorojn?

Pflanzen haben kein Gehirn.

Plantoj ne havas cerbon.

Ich habe ein gutes Gespür dafür, wie es Pflanzen und Tieren geht.

Mi povas bone percepti, kiel fartas bestoj kaj plantoj.

Für Pflanzen ist der Winter eine wahre Wüste.

Por plantoj la vintro estas vera dezerto.

Du wirst gewöhnliche und ungewöhnliche Pflanzen sehen.

Vi vidos kutimajn kaj nekutimajn plantojn.

Sachkundige Führer erläutern die Kulturgeschichte der Pflanzen.

Scioriĉaj gvidantoj rakontos pri la kultura historio de la plantoj.

Eisenkraut ist ein sogenanntes Unkraut, eine Pflanze, die vielerorts wild wächst.

Verbeno estas tiel nomata misherbo, planto, kiu kreskas multaloke sovaĝe.

Die Pflanzen benötigen Chlorophyll, um ihre Nahrung herzustellen.

La plantoj bezonas klorofilon por produkti sian nutraĵon.

Die Kälte der Nacht verwandelt Dampf in Flüssigkeitströpfchen. Wir sehen sie am Morgen als Tau auf der Oberfläche von Pflanzen.

La malvarmo de la nokto transformas vaporon en gutetojn da fluaĵo. Ni vidas ilin matene kiel roson sur la supraĵo de plantoj.

Ich liebe meine Pflanzen.

Mi amas miajn plantojn.

Ein Keim ist eine anfängliche Form des Embryos, welcher eine Pflanze oder ein Tier reproduziert.

Ĝermo estas komenca formo de la embrio, reproduktonta vegetaĵon aŭ beston.

Die Pflanzen dürsten nach Wasser.

La plantoj soifas je akvo.

Diese Pflanzen sind alle giftig.

Tiuj plantoj estas ĉiuj venenaj.

Die Pflanze ist blau.

La planto estas blua.

Die Sukkulente ist eine saftreiche Pflanze.

La sukulenta planto estas sukplena planto.

Das ist eine Pflanze, die es nur in diesem Land gibt.

Tio estas planto, kiu kreskas nur en tiu lando.

Pflanze keinen Baum vor dem Fenster meines Zimmers!

Vi ne plantu arbon antaŭ la fenestro de mia ĉambro.

Die Blütenkelche dieser Pflanze verströmen ein Parfüm, welches selbst das der Rosen übertrifft.

La florkalikoj de tiu planto disfluigas parfumon, kiu superas eĉ tiun de la rozoj.

Als das Eis verschwand, nahmen Pflanzen und Tiere seinen Platz ein.

Kiam la glacio malaperis, ĝian lokon ekokupis plantoj kaj bestoj.

Bäume sind Pflanzen.

Arboj estas plantoj.

Dies ist eine Pflanze der Art Schlumbergera truncata.

Tio estas planto de la specio Schlumbergera truncata.

Jede Pflanze braucht Wasser und Licht.

Ĉiu planto bezonas akvon kaj lumon.

Die Substanz kann auch Pflanzen vernichten.

La materio povas ankaŭ detrui plantojn.

Der Forscher klassifizierte alle Pflanzen der Insel.

La esploristo klasis ĉiujn plantojn de la insulo.

La esploristo klasifikis ĉiujn plantojn de la insulo.

Hat dich die künstliche Pflanze getäuscht?

Ĉu la artefarita planto trompis vin?

Hast du dich von der künstlichen Pflanze täuschen lassen?

Ĉu vi lasis vin trompi fare de la artefarita planto?

Wir kämpfen gegen das Wachstum von eingeschleppten Pflanzen, weil sie das Ökosystem zerstören können.

Ni batalas kontraŭ la kreskado de invadaj plantoj, ĉar ili povas detrui la ekosistemon.

Daheim habe ich einen kleinen Garten, wo ich einige duftende Pflanzen anbaue.

En mia hejmo estas eta ĝardeno, kie mi kulturas kelkajn odorajn plantojn.

Pflanzen brauchen zum Wachsen Sonnenlicht.

Plantoj bezonas sunlumon por kreski.

Der Wein wird aus den Früchten einer Pflanze hergestellt, die man Weinrebe nennt.

La vino estas produktata el fruktoj de planto nomata vinbera vito.

Man kann diese Pflanze essen.

Oni povas manĝi tiun planton.

Wir haben diese Pflanze ein paar Wochen lang genau beobachtet.

Ni precize observis tiun planton dum kelkaj semajnoj.

Eine Alge ist eine einfache Pflanze mit Chlorophyll, aber ohne Wurzeln, Stängel, Blätter, Blüten oder Gefäßgewebe, sie wird in der Regel im Wasser gefunden.

Algo estas simpla planto kun klorofilo sed sen radikoj, tigoj, folioj, floroj aŭ vaskula histo, kutime trovita en akvo.

Die Pflanzen bekamen Wasser.

La plantoj estis akvumitaj.

Diese Pflanze braucht nicht viel Licht.

Ĉi tiu planto ne bezonas multan lumon.

Pflanzen brauchen viel Wasser.

Plantoj bezonas multan akvon.

Hast du Pflanzen in der Wohnung?

Ĉu vi havas plantojn en via loĝejo?

„Was tust du?“ – „Ich sehe meinen Pflanzen beim Wachsen zu.“

?Kion vi faras?“ – „Mi observas, kiel kreskas miaj plantoj.“

Diese Pflanze sieht krank aus.

Ĉi tiu planto aspektas malsana.

Er spricht mit den Pflanzen.

Li parolas kun la plantoj.

Tom behauptet, mit Pflanzen und Tieren sprechen zu können.

Tomo asertas, ke li povas paroli kun plantoj kaj bestoj.

Die Volksheilkunde kennt und nutzt die Pflanzen, die wir für unsere Produkte verwenden, schon seit mehreren hundert Jahren.

La popola medicino konas kaj uzas la plantojn, kiujn ni uzas por niaj produktoj jam dum centoj da jaroj.

Ich zerreibe eine Pflanze.

Mi pulvorigas planton.

Je höher die Temperatur, desto mehr Wasser benötigen Pflanzen, um kühl zu bleiben.

Ju pli alta la temperaturo, des pli da akvo plantoj bezonas, por resti malvarmetaj.

Ich liebe Pflanzen.

Mi ŝategas plantojn.

Esperanto Beispielsätze

 • En Usono maizo estas grava agrikultura planto.

 • Bostriko nomiĝas la infloresko de terpoma planto.

 • Cincino nomiĝas la infloresko de tomata planto.

 • Maizo estas grava kultivata planto en Usono.

 • La planto mortas.

 • Tiu planto volas ombron.

 • La vintra cepo, la printempa cepo kaj tubcepo estas la sama planto kies latina nomo estas Allium fistulosum.

 • Trovi la solvon por ĉiuj problemoj en planto, estas revo de multaj homoj.

 • Dezerta planto atingis siajn vivkondiĉojn tiel, ke ĝi malpliigas sian bezonon de akvo.

 • Rozo vivas pli longe kiel planto en la tero. Kaj tamen ni fortranĉas ĝin por feliĉigi iun.

 • La agnosko estas planto, kiu ĉefe kreskas sur tomboj.

 • La planto bezonas pli da sunlumo.

Untergeordnete Begriffe

Al­ge:
algo
Baum:
arbo
bumo
Blu­me:
floro
Gras:
greso
herbo
Kak­tus:
kakto
Klet­ter­pflan­ze:
grimpoplanto
Moos:
musko
Pal­me:
palmo
Strauch:
arbedo
arbusto

Pflan­ze übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Pflanze. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2024, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 139443, 340931, 345537, 361513, 365879, 385183, 604402, 651995, 679367, 702996, 727419, 738000, 757593, 759001, 929738, 940356, 955410, 956006, 998911, 1004888, 1206351, 1206354, 1245509, 1269364, 1296130, 1389121, 1393284, 1403361, 1445069, 1457843, 1470698, 1489235, 1528473, 1587851, 1602483, 1658641, 1755069, 1758929, 1766386, 1800744, 1843315, 1889668, 1934045, 1957425, 1973215, 2134564, 2167523, 2167553, 2184851, 2233385, 2363019, 2392939, 2427041, 2458811, 2460878, 2488911, 2488914, 2591975, 2686534, 2687047, 2687104, 2688655, 2690138, 2737996, 2822696, 2909043, 2996199, 3097529, 3099468, 3115453, 3167731, 3362086, 3418215, 3490536, 3644838, 3807348, 3892765, 4158732, 4402408, 4740893, 4741711, 4846871, 4873567, 4921469, 4921839, 4943725, 5245243, 5344089, 6122120, 6138475, 6139726, 6149938, 6175933, 6392085, 6464391, 6538072, 6925722, 6994281, 7006295, 7024678, 644815, 2367451, 2367513, 4453624, 7326128, 7326216, 7788840, 8539621, 10269170, 11058463, 11113573 & 12390740. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR