Was heißt »Emo­ti­on« auf Esperanto?

Das Substantiv Emo­ti­on lässt sich wie folgt von Deutsch auf Esperanto übersetzen:

 • emocio

Deutsch/Esperanto Beispielübersetzungen

Ihre Hochzeit war für sie ein Tag voller Emotionen.

Ilia geedziĝo estis por ili kortuŝa tago.

Ich las den Brief und bemerkte sofort, dass sie ihn unter dem Einfluss starker Emotionen geschrieben hatte.

Mi legis la leteron kaj tuj rimarkis, ke ŝi skribis ĝin sub la influo de fortaj emocioj.

Viele Menschen sind von ihren Emotionen abhängig.

Multaj homoj dependas de siaj emocioj.

Das Urteil hörte sie sich an, ohne auch nur die geringste Emotion zu zeigen.

La verdikton ŝi aŭskultis sen montri eĉ la plej etan emocion.

Da sie nach der schlaflos verbrachten Nacht schon müde und von den wiedererweckten Emotionen angespannt war, war ihre Stimme noch leiser als gewöhnlich, als sie über diese traurige Thema sprach.

Ĉar ŝi estis jam laca pro la sendorme pasigita nokto kaj streĉata pro la revekitaj emocioj, ŝia voĉo estis eĉ pli mallaŭta ol kutime, kiam ŝi parolis pri tiu malĝoja temo.

Ich habe gelernt, unnütze Emotionen zu vermeiden.

Mi lernis eviti neutilajn emociojn.

Die Psychologie beschäftigt sich mit den menschlichen Emotionen.

Psikologio traktas pri la homaj emocioj.

Oft zeigt die Körperhaltung genauer als das Mienenspiel, was für Emotionen ein Mensch durchlebt.

Ofte la korpa teno montras pli precize ol la vizaĝa mimiko, kiujn emociojn travivas homo.

Liebe und Hass sind gegensätzliche Emotionen.

Amo kaj malamo estas malaj emocioj.

Ich habe Antennen, mit denen ich die Gefühle und Emotionen anderer Menschen wahrnehmen kann.

Mi havas antenojn, per kiuj mi povas percepti la sentojn kaj emociojn de aliaj homoj.

Es scheint jedoch, dass, wie man zu sagen pflegt, der Geist der Flasche bereits entschlüpft ist. Das Zugeständnis an die Forderungen des Volkes hat die Emotionen nicht beruhigt. Die öffentlichen Proteste wachsen sogar.

Sed ŝajnas, ke, kiel oni kutime diras, la spirito jam liberiĝis el la botelo. La koncedo al la postuloj el la popolo ne trankviligis la emociojn. La publikaj protestoj eĉ kreskas.

Emotionen schnürten Tom den Hals zu, als er daran dachte, wie er auf dem Internat immer an Heimweh litt.

Emocioj kunpremis la kolon de Tomo, kiam li pensis, kiel li en la internejo suferadis pro hejmsopiro.

Zügele deine Emotionen, bevor du weitersprichst!

Bridu viajn emociojn, antaŭ ol vi parolos plu.

Es ist notwendig, diese Emotion durch die Kraft der Vernunft zu zügeln.

Estas necese bridi tiun emocion per la forto de la racio.

Wenn Sie sich beleidigt fühlen, prüfen Sie die Umstände auf objektive Weise! Beruhigen Sie lieber ihre leidenschaftliche Emotion, als unter ihr zu leiden!

Kiam vi sentas ofendon, vi objektive esploru la cirkonstancojn! Prefere kvietigu vian pasian emocion, ol suferi pro ĝi.

Vielleicht sind wir ein Produkt unserer Emotionen.

Eble ni estas produkto de niaj emocioj.

Der Geruchssinn ist eng mit den Emotionen verknüpft.

La senso de flarado estas tre ligita al la emocioj.

Tom kann seine Emotionen nicht kontrollieren.

Tomo ne povis regi siajn emociojn.

Manche Emotionen können ziemlich kostspielig sein, wenn man sie unbeaufsichtigt lässt.

Kelkaj emocioj povas esti tre altekostaj, se oni lasas tiujn sen atento.

Wer keine Emotionen erzeugt, ist nichts wert.

Kiu ne kreas emociojn, valoras nenion.

Emotionen sind entfesselte Gefühle.

Emocioj estas senkatenigitaj sentoj.

Liebe ist eine leidenschaftliche Emotion, also macht sie uns auch verwundbar.

Amo estas pasia emocio, do ĝi igas nin ankaŭ vundeblaj.

Emotionen sind wahre Entscheider.

Emocioj estas veraj decidantoj.

Emotionen sind unbezahlbar.

Emocioj ne havas prezon.

Angst ist eine der wichtigsten Emotionen, die der Mensch mitbekommen hat.

Timo estas unu el la plej gravaj emocioj, kiujn homoj estis ricevitaj.

Ohne Emotionen kann man Dunkelheit nicht in Licht und Apathie nicht in Bewegung verwandeln.

Sen emocioj oni ne povas transformi mallumon en lumon kaj apation en movadon.

Entscheidungen basierend auf Emotionen, machen dich berechenbar und lenkbar.

Decidoj bazitaj sur emocioj faras vin kilkulebla kaj regebla.

Wer führen will, muss lernen, Emotionen zu produzieren.

Kiu volas gvidi, tiu devas lerni, produkti emociojn.

Verkaufen ist nicht Technik, Verkaufen ist Emotion.

Vendado ne estas tekniko, vendado estas emocio.

Synonyme

Af­fekt:
afekto
Auf­re­gung:
agitado
eksciteco
ekscito
malkvietiĝo
malkvieto
maltrankvilo

Esperanto Beispielsätze

 • Ŝi ploris pro emocio.

 • Pro granda emocio multaj ĉinoj ne povis dormi post la anonco, ke Ĉinio gastigos la olimpiajn ludojn en la jaro 2008.

 • En mia hejmurbo estas lokoj, kiuj en mia memoro estas ligitaj por ĉiam kun vidaĵo, odoro, koloro, preferata manĝaĵo aŭ kun spertita emocio.

 • Kiom da emocio estas en ĉi tiu kanto!

 • Pro subita emocio mi revenis en mian hejmurbon.

 • La muziko estas la stenografio de la emocio.

 • En tiu homo ideale harmonias emocio kaj racio.

 • Miaj okuloj malsekiĝis pro emocio.

 • Kristnasko ne estas tempo aŭ sezono, sed emocio. Teni pacon kaj bonvolon en sia koro, esti kompatema, tio estas, por teni la veran spiriton de Kristnasko en si mem.

 • Ĉiu elokventeco devas deveni de interna emocio, kaj ĉiu emocio donas elokventecon per si mem.

 • Ĉiu elokventeco devas veni de emocio, kaj per si mem ĉiu emocio kaŭzas elokventecon.

 • Homa avideco estas emocio, kiu neniam povas esti kontentigita. Ĝi nutras sin per la plenumo de tio, kion ĝi aspiras kaj fariĝas pli kaj pli forta dum ĝi faras tion.

Übergeordnete Begriffe

See­le:
animo

Untergeordnete Begriffe

Pa­nik:
paniko

Emo­ti­on übersetzt in weiteren Sprachen:

Quellen:
 1. [Übersetzungen] Wiktionary-Autoren: Emotion. In: Wiktionary – Das freie Wörterbuch, 2023, [online] de.wiktionary.org, CC BY-SA 3.0
 2. [Thesaurus] OpenThesaurus-User: Emotion. In: OpenThesaurus – Das freie Wörterbuch für Synonyme, 2023, [online] openthesaurus.de, CC BY-SA 4.0
 3. [Satzbeispiele] User-generated content: Satz Nr. 780827, 1228215, 1433958, 1442591, 1635778, 1657022, 1796099, 2149165, 2162343, 2611432, 2918432, 3322963, 3372340, 3396123, 3400165, 3577615, 4950348, 5784307, 6064591, 8282142, 8833865, 9005344, 9044327, 9453664, 10091895, 10294612, 10820889, 11084036, 11207426, 840168, 1299641, 1322613, 1347015, 2358021, 2939112, 3396133, 4938378, 6206051, 10284687, 10286028 & 10709815. In: tatoeba.org, CC BY 2.0 FR